Whistleblowing

Oznamovací systém pro podávání oznámení (WHISTLEBLOWING)

Zřídili jsme oznamovací kanál, prostřednictvím kterého mohou zaměstnanci, osoby vykonávající pracovní činnost pro organizaci mimo pracovní poměr, uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci a další osoby oznamovat protiprávní jednání, se kterým se setkali, nebo o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Jak můžete oznámení podat?

Oznámení můžete podat různými způsoby:
1. pomocí odkazu prostřednictvím formuláře (preferovaný způsob oznámení, kdy je oznamovateli vygenerován token oznámení pro opětovné zobrazení oznámení a sledování postupu v řešení oznámení, zde si také zobrazí výsledek šetření oznámení a přijatá opatření)
2. poštou na adresu naší společnosti
3. osobně nebo telefonicky kontaktní osobě:

Michal Khop
mobil: 608 683 287
michal.khop@westody.cz

Pokud oznamovatel nebude chtít využít oznamovacího systému Westody Office, s.r.o., tak může oznámení podat přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Oznámení lze podat i anonymně. Na anonymní oznamovatele se však nevztahuje ochrana před odvetnými opatřeními a příslušná osoba nemá povinnost se anonymními oznámeními zabývat. V okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele, oznamovateli svědčí ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení je standardně vyřešeno do 30 dnů od jeho podání. V odůvodněných případech je lhůta delší. O prodloužení lhůty však bude oznamovatel informován.

Příslušná osoba neposkytne třetím osobám informace, které by účel oznámení, oznamovatele samotného a další osoby, byly způsobilé, jakkoliv ohrozit.

Přijímání oznámení od osob, které nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro organizaci je vyloučeno.

SMĚRNICE ke stažení

Přesunout se na začátek